Liikuvus, taristu, keskkond

Liikluskorraldus

Peatükki täiendatakse Haabneeme aleviku ja lähiala rohealade- ja haljastuslahenduse tulemuste alusel kevadel 2021.

Planeeringualal tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:

 1. Haabneeme aleviku ja lähiala tänavavõrgu kujundamine peab ühelt poolt vastama kasutajate vajadustele, kuid samal ajal ka üldplaneeringus seatud inimsõbraliku keskkonna kujundamise põhimõttele. Seetõttu tuleb planeeringualal tänavaruumi kavandamisel ja kujundamisel igakülgselt arvestada jalakäijate ja kergliiklejate jaoks turvalise, mitmekesise ja huvitava keskkonna loomisega.
 2. Tänavavõrgu täpsemal kavandamisel lähtutakse vallas kehtivatest arengudokumentidest1.
 3. Planeeringuala teedevõrgu oluliseima osa moodustavad kaks põhitänavat Randvere tee ja Rohuneeme tee, mille kaudu toimub Viimsi poolsaare elanike peamine ühendus Tallinnaga. Randvere tee on ühtlasi eraldusjooneks Haabneeme aleviku elamualade ja haridusasutuste vahel. Seetõttu on eriti oluline Randvere teel turvalise ja inimsõbraliku keskkonna kujundamine, tagades piisavalt ülekäiguvõimalusi ning vajadusel ka liikluse rahustamise võtted. Oluline on mitmekesise tänavaruumi ja haljastuse rajamine.
 4. Tänavate ja teede ehitamisel ja kasutamisel ning liiklemisel tuleb lähtuda ohutusest, et vältida ohtu elule ja tervisele, varale või keskkonnale.
 5. Tänavate ristlõike määramisel tuleb arvestada kõikide liiklejatüüpide vajadustega.
 6. Uute tänavate rajamisel tuleb kergliiklejad autoliiklusest eraldada sh suurema liiklusega tänavatel tuleb jalgratturid eraldada jalakäijatest.
 7. Kruntide moodustamisel peavad teede alused maad olema eraldi katastriüksused.

Ühistransport


 1. Nt. Viimsi transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 2020–2030, Viimsi teedevõrgu arenguakava 2018–2028.
 2. Vaata nt. Tao jt 2020. Exploring the non-linear associations between spatial attributes and walking distance to transit, Journal of Transport Geography (82) https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102560
 3. Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs https://hol.ee/docs/file/KRT%20Lõppraport.pdf
 4. Üldplaneeringu tegemise ajal kehtib „Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030“
 5. Prognoos põhineb ÜVK-s kirjeldatu järgi Viimsi vallavalitsuse rahvaarvu prognoosil.
 6. Hinnang on tehtud eeldusel, et keskmine leibkonna suurus on 2,7 ning realiseeruks maksimaalne lubatud elamumaa osakaal ehitatavast brutopindalast kõigil arengualadel.
 7. Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030.
 8. Kutsar jt, 2018. Rohevõrgustiku planeerimisjuhend. Tallinn: Keskkonnaagentuur, Hendrikson ja Ko. https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/rohev6rgustiku-planeerimisjuhend_fin.pdf