Üld­planeeringu koostamine

Üldplaneeringu koostamine

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega algatati Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 5 10.01.2006. a. Planeeringu eesmärgiks on valla keskasula ruumilise arengu põhimõtete ja tingimuste väljatöötamine.

Üldplaneeringu eskiislahendusega sätestatud põhimõtted ja tingimused on esitatud käesoleval veebilehel. Planeeringu lahutamatuks osaks on maakasutusplaan (pdf). Planeeringu materjalid on kättesaadavad vallavalitsuse veebilehel.

Üldplaneeringu arhitektuurse kontseptsiooni aluseks on erinevatel aastatel sõltumatult koostatud arhitektuursed ja ruumilised visioonid, millest on vallavalitsuse eestvedamisel sünteesitud ühtne ruumiline lahendus.

Üldplaneeringu eskiislahendus valmis Viimsi vallavalitsuse spetsialistide ja Hendrikson & Ko konsultantide koostöös. Eskiislahenduse väljatöötamisega paralleelselt on koostamisel Haabneeme aleviku ja lähiala rohealade- ja haljastuslahendus, mis on sisendiks üldplaneeringu lõpliku planeeringulahenduse kujundamisel.

Planeeringulahendust arendatakse edasi 2021. a kevadsuvel tuginedes eskiislahenduse avalikustamise tulemustele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tehtavatele soovitustele. Planeeringu lahenduse avalikustamine toimub eeldatavalt 2021. a lõpus – 2022. a alguses.

See veebiplatvorm on loodud Augmented Urbans projekti raames, mida kaasfinantseeritakse Kesk-Läänemere programmist 2014-2020 (Interreg).