Arengu­alad

Arengualade üldised tingimused

Väljakujunenud alad

Väljakujunenud hoonestusega aladeks on kõik alad, mis jäävad planeeringualal asuvatest arengualadest välja. Alasid iseloomustab kasutuses ja vajadustele vastav hoonestus, eristuvad väikeelamute piirkonnad, korterelamutega piirkonnad, kaubandus ja teenindus- ning ühiskondlike hoonetega piirkonnad. Antud aladele olulises mahus uushoonestust ette ei nähta.

Juhul, kui nendel aladel asuvad hooned kaotavad oma senise funktsionaalsuse, lähtutakse uute hoonete kavandamisel üldplaneeringus kehtestatud üldistest hoonestustingimustest ning kasutus- ja ehitustingimustest juhtotstarvete ja teemade lõikes.

Hoonestustihedus ning muud täpsustatud hoonestamise tingimused määratakse ümberkujundatavatel kruntidel vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel kontaktvööndi täpsema analüüsi tulemusel. Kaalutluse aluseks on ruumilise arengu põhimõtted ja ümbritsevate kruntide hoonestustihedus. Üldjuhul ümberkujundatavatel kruntidel maakasutuse otstarvet ei muudeta.