Üld­planeeringu ellu­viimine

Ettepanekud arengudokumentide muutmiseks

Üldplaneeringu elluviimine

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu kehtestamisel muutuvad Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu piirides kehtetuks Viimsi valla mandriosa üldplaneering, Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ ning Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“. Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringus „Lapsesõbralik Viimsi“ toodud üldised põhimõtted jäävad Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu piirides kehtima. Teemaplaneeringus väljapakutud konkreetsete hoonete ja rajatiste asukoha täpsemal määramisel tuleb arvestada käesoleva üldplaneeringu lahendust. Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringuga tehakse ettepanek täpsustada Harju maakonnaplaneeringut:

  1. Täpsustades kavandatava trammitee koridori vastavalt üldplaneeringu maakasutusplaanile (pdf).
  2. Täpsustades rohevõrgu käsitlust üldplaneeringu alal.
  3. Mitte määrata väärtuslikke põllumajandusmaid üldplaneeringu alal, kuna planeering ei näe tulevikus planeeringualal ette põllumajanduslikku maakasutust.

Majanduslikud võimalused üldplaneeringu elluviimiseks

Üldplaneeringu elluviimine toimub valla eelarve vahenditest ning koostöös maa-alade arendajatega. Vastavalt võimalusele koostatakse taotlusi täiendava rahastamise saamiseks riiklikest ja Euroopa Liidu vahenditest valla arengu seisukohalt oluliste objektide välja arendamiseks.